Lees onze voorwaarden voordat u een contract aangaat met, of een dienst afneemt van, Wim Groener/Groener Graphics. Voordat u een order plaatst, zult u moeten bevestigen dat u deze voorwaarden hebt gelezen en begrepen. Wanneer u over deze voorwaarden vragen heeft of verduidelijking nodig hebt, neem dan gerust contact op.

 1. Artikel 1. Gebruikte woorden

  Opdrachtnemer
  Wim Groener, handelend onder de naam Groener Graphics, gevestigd te Denekamp (7591 KE) aan de De Kerkuil 27 B. Wim Groener is een (freelance) grafisch vormgever, website-ontwerper en specialist digitale toegankelijkheid.
  Opdrachtgever
  Persoon, individu, groep, bedrijf of organisatie die een contract aangaat met Opdrachtnemer.
  Partijen
  Opdrachtnemer en Opdrachtgever samen.
  Opdracht
  Het maken en samenbrengen van alle elementen, vaardigheden, software en derden die nodig zijn om een product of dienst te creëren en af of op te leveren.
 2. Artikel 2. Voordat we beginnen

  1. Tijdens het eerste contact via e-mail of telefoon kan de Opdrachtgever kostenloos zijn of haar wensen bespreken. Er zit geen tijdslimiet aan de eerste bespreking(en), echter vraagt de Opdrachtnemer u om uw wensen duidelijk te maken aan het begin van uw aanvraag. Hierna volgt eventueel een persoonlijk gesprek om uw wensen verder uit te werken.
  2. Opdrachtnemer doet, aan de hand van de wensen, een voorstel met een overzicht van alle verwachte kosten en termijn(en) om de opdracht te voltooien.
  3. Alle voorstellen/offertes van de Opdrachtnemer zijn vrijblijvend.
  4. Opdrachtnemer behoudt het recht om alle communicatie tot gratis advies of vragen over wensen en/of voorstellen/offertes te beëindigen wanneer hij misbruik van deze dienst vermoedt.
  5. Opdrachtnemer kan voor opdrachten die uitgevoerd (moeten) worden op locatie en/of besprekingen op locatie reis- en verblijfskosten in rekening brengen.
  6. Opdrachtnemer kan per opdracht en/of dienst, naast algemene voorwaarden, aanvullende voorwaarden stellen.
 3. Artikel 3. Overeenkomst

  1. Partijen gaan akkoord met de opdracht door een schriftelijke (electronisch of anderzijds) goedkeuring van het voorstel of het tekenen van een overeenkomst.
  2. Opdrachtnemer zal geen overeenkomst afsluiten of dienst aanbieden wanneer hij gelooft dat hij de door de Opdrachtgever gevraagde dienst(en), of de door de Opdrachtnemer gevraagde gegevens en materialen van de Opdrachtgever niet geleverd kunnen worden zoals afgesproken het voorstel.
  3. Opdrachtnemer zal geen contract afsluiten, dienst aanbieden, of deel uitmaken van een opdracht of dienst als hij gelooft dat de geleverde diensten illegaal of immoreel zijn, of dat op enig moment tijdens of na de uitvoering van de opdracht zullen zijn of worden. Tevens wenst de Opdrachtnemer geen opdracht die welke vorm van haat, bedrog of leed voor een individu, groep, of organisatie promoot.
 4. Artikel 4. Opdracht

  1. De opdracht wordt ingepland zodra de goedkeuring, zoals besproken bij 3.1, en de eventuele betaling(en), zoals besproken bij 6.1 en 6.2, zijn ontvangen.
  2. Opdrachtnemer behoudt het recht om tijdens het uitvoeren van de opdracht gebruik te maken van alle software en hulp van derden die hij nodig acht om aan de eisen van de opdracht te voldoen.
  3. Opdrachtnemer doet zijn uiterste best om een opdracht binnen, en volgens, de afgesproken wensen en termijn(en) af te ronden. De termijn(en) voor het afronden of opleveren van de opdracht is/zijn gebaseerd op de omstandigheden, verwachtingen en kennis op het moment van het aangaan van de overeenkomst.
  4. Opdrachtnemer is echter niet verantwoordelijk voor enige vertraging, uitstel of afstel welke ontstaan door omstandigheden buiten de macht van de Opdrachtnemer om, zoals ziekte, overlijden, brand, overstroming, stroomuitval of natuurrampen.
 5. Artikel 5. Aanleveren materiaal

  1. Opdrachtgever doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste afronding van de opdracht door de Opdrachtnemer mogelijk te maken, zoals het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen, en/of toegang tot diensten, waarvan de Opdrachtnemer aangeeft of waarvan de Opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht.
  2. Opdrachtgever levert de materialen die nodig zijn voor de opdracht, zoals afbeeldingen, teksten, logo's etc., zelf aan. Al het benodigde materiaal dient binnen de afgesproken termijn, of binnen een redelijk geachte termijn na een verzoek, aangeleverd worden en voldoen aan de auteursrechten, zoals besproken bij 10.1 en 10.2.
  3. Opdrachtgever levert de gegevens voor toegang tot diensten die nodig zijn voor de opdracht, zoals inloggevevens voor controlepanelen, FTP, CMS-en, etc., aan. Alle benodigde gegevens dienen binnen de afgesproken termijn, of binnen een redelijk geachte termijn na een verzoek aangeleverd worden.
  4. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor enige vertraging, uitstel en/of afstel wanneer de Opdrachtgever niet voldoet, of bij nader inzien niet kan voldoen aan 5.1, 5.2 en/of 5.3.
 6. Artikel 6. Betalingen

  1. Opdrachtnemer bepaalt of de Opdrachtgever het afgesproken bedrag in zijn geheel vooraf, geheel achteraf, of in termijnen dient te voldoen.
  2. Opdrachtgever dient facturen binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum te voldoen.
  3. Wanneer de Opdrachtgever betalingen niet binnen de betalingstermijn voldoet, kan dat resulteren in vertraging en/of annulering van de opdracht, of in niet afleveren, niet opleveren en/of verwijderen van het gedane werk.
 7. Artikel 7. Wijzigingen

  1. Wijzigingen in de overeenkomst zijn alleen van kracht wanneer deze uitdrukkelijk schriftelijk (elektronisch of anderzijds) tussen de Partijen zijn overeengekomen.
  2. Verzoeken van, of wijzigingen door, de Opdrachtgever welke de opdracht drastisch wijzigen ten aanzien van wat er is afgesproken in de overeenkomst, zijn onderhevig aan punten 7.2 sub a, b, en c en 7.3.
   1. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever op de hoogte brengen van alle extra kosten welke naar verwachting noodzakelijk zijn om de opdracht af te ronden.
   2. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever op de hoogte brengen wanneer verzoeken die de opdracht dusdanig veranderen ten aanzien van wat in de overeenkomst is afgesproken de opdracht buiten het bereik van de Opdrachtnemer plaatst. De Opdrachtnemer zal zijn best doen om een oplossing te vinden, wat kan leiden tot extra kosten en/of het erbij betrekken van een derde partij om de veranderingen door te voeren.
   3. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever informeren wanneer de prijzen van materiaal, producten of diensten die nodig zijn voor de opdracht gewijzigd zijn na het sluiten van de overeenkomst en niet meer overeenkomen met de prijzen zoals vermeld in het voorstel/de offerte of de overeenkomst.
  3. Wanneer er geen overeenstemming gevonden kan worden over de zaken genoemd bij 7.2 sub a, b, en c en de opdracht staat hierdoor stil of wordt geannuleerd, verliest de Opdrachtgever het recht op teruggaaf van reeds gedane betaling(en), zoals besproken bij 6.1 en 6.2 en blijft verantwoordelijk voor het voldoen van het volledige bedrag zoals afgesproken in de originele overeenkomst.
 8. Artikel 8. Goedkeuring door de klant van afgeleverd werk

  1. Opdrachtgever ontvangt (indien gewenst tussentijds en) aan het eind een voorbeeld van het eindresultaat ter goedkeuring voordat de opdracht wordt afgerond of opgeleverd. Een verzoek tot wijzigingen of aanpassingen moet binnen de termijn van veertien (14) dagen gestuurd worden en vallen onder de voorwaarden, zoals besproken bij 8.2, 8.3 en 8.4.
  2. Fouten en correcties
   1. Opdrachtgever heeft een termijn van veertien (14) dagen om het complete eindproduct te controleren op fouten. Alle fouten of correcties rond de door de Opdrachtnemer aangeleverde inhoud (teksten, afbeeldingen, links, code van websites, ontwerpen en vormgeving) zullen kostenloos worden gecorrigeerd voor de voltooiing van de opdracht.
   2. Voor correctie van door de Opdrachtgever aangeleverde inhoud (teksten, afbeeldingen, links, en elk ander aangeleverd materiaal) kunnen extra kosten in rekening gebracht worden, wanneer deze na de in 8.1 besproken termijn doorgevoerd moeten worden.
  3. Afkeuring van werk
   Wanneer de Opdrachtgever het werk afkeurt binnen de termijn zoals besproken in 8.1, zal de Opdrachtgever gevraagd worden de reden(en) voor de afkeuring schriftelijk toe te lichten. Opdrachtnemer zal zijn uiterste best doen om het afgekeurde werk te corrigeren of problemen te verhelpen binnen de specificaties zoals afgesproken tijdens de overeenkomst en elk opvolgend(e) overeenkomsten(en) en naar de tevredenheid van de klant.
  4. Wanneer de Opdrachtnemer meent dat de herhaaldelijke afkeuring of het niet tijdig goedkeuren door de Opdrachtgever van het aangepaste werk onredelijk is, dan beschouwt de Opdrachtnemer de overeenkomst als verlopen. De verloopdatum zal worden ingesteld op de opleverdatum van de opdracht zoals afgesproken in de overeenkomst. Na het verlopen van de overeenkomst zal de Opdrachtnemer alle kosten voor het aangeschafte materiaal of diensten en voor geleverd werk, zoals afgesproken in de overeenkomst, en alle redelijk geachte onkosten, gemaakt bij het vorderen van betalingen, in rekening brengen.
 9. Artikel 9. Verlenging, beëindiging of annulering van de overeenkomst

  1. De overeenkomst eindigt op de in de overeenkomst vermelde einddatum en/of wanneer de opdracht, zoals vermeld in de overeenkomst, is afgerond.
  2. Overeenkomsten zonder specifieke einddatum worden automatisch verlengt met de in de overeenkomst genoemde termijn of opdracht, tot wederopzegging door een van beide Partijen. Hiervoor geldt een opzegtermijn van ten minste een (1) maand.
  3. Opdrachtgever heeft het recht om de overeenkomst tot veertien (14) dagen na het ingaan van de overeenkomst te annuleren. Opdrachtnemer verrekent de reeds gemaakte kosten met de reeds gedane betaling(en) en zal het verschil terugstorten of in rekening brengen.
  4. Opdrachtgever heeft het recht om de overeenkomst te annuleren voor het einde van de overeenkomst. Opdrachtgever verliest het recht op de teruggaaf van de evenutele reeds gedane betaling(en) en de Opdrachtnemer zal alle kosten die reeds gemaakt zijn, en boven de reeds gedane betaling(en) uitkomen, in rekening brengen.
  5. Opdrachtnemer informeert de Opdrachtgever ten minste twee (2) maanden van te voren wanneer de prijs van een met de Opdrachtnemer overeengekomen dienst tussentijds, en/of na een verlenging van een overeenkomst, wijzigt.
 10. Artikel 10. Eigendom, copyright, auteursrechten

  1. Opdrachtgever garandeert dat alle aan de Opdrachtnemer geleverd materiaal voor gebruik binnen de opdracht vrij van auteursrechten is, of dat de Opdrachtgever de auteursrechten van het geleverde materiaal bezit, of toestemming heeft deze te gebruiken en te delen met de Opdrachtnemer.
  2. Opdrachtgever geeft de Opdrachtnemer het exclusieve recht om het aangeleverde materiaal, welke geacht nodig te zijn binnen de opdracht, op te slaan, te bewerken, bij te snijden, aan te passen en te wijzigen.
  3. Opdrachtnemer geeft de Opdrachtgever het exclusieve levenlange recht om alle, door de Opdrachtnemer gemaakte afbeeldingen, logo's, illustraties, teksten, vormgeving en ontwerp te gebruiken voor de ene opdracht waarvoor deze bedoeld zijn. De Opdrachtgever mag dit materiaal opslaan en gebruiken voor eigen promotie.
  4. Tenzij anders is overeengekomen geeft de Opdrachtgever de Opdrachtnemer het recht om eindresultaat van een opdracht te gebruiken ter promotie (fisiek en digitaal) van de diensten van de Opdrachtnemer, ook wanneer dit auteursrechtelijk materiaal bevat.
 11. Artikel 11. Vrijwaring

  1. Deze voorwaarden kunnen worden gewijzigd zonder kennisgeving. Opdrachtgevers van de Opdrachtnemer zullen schriftelijk op de hoogte worden gebracht van de wijzigingen. Opdrachtgevers blijven gebonden aan de voorwaarden zoals afgesproken tijdens het aangaan van een overeenkomst, tenzij door de wijzigingen het redelijkkerwijs niet meer geacht kan worden dat de Opdrachtnemer nog aan de voorwaarden kan voldoen.