Lees onze voorwaarden voordat u een contract aangaat met, of een dienst afneemt van, Groener Graphics. Voordat u een order plaatst, zult u moeten bevestigen dat u deze voorwaarden hebt gelezen en begrepen. Wanneer u over onze voorwaarden vragen heeft of verduidelijking nodig hebt, neemt u dan contact met ons op.

 1. Artikel 1. Gebruikte woorden

  Groener Graphics
  Wim Groener is een grafisch vormgever, website-ontwerper en deskundig in digitale toegankelijkheid.

  Klant
  Persoon, individu, groep, bedrijf of organisatie die een dienst aanvraagt of een contract aangaat met Groener Graphics.

  Opdracht
  Het maken en samenbrengen van alle elementen, vaardigheden, software en derden die nodig zijn om een product of dienst te creëren en af of op te leveren.

 2. Artikel 2. Voordat we beginnen

  1. Tijdens het eerste contact zullen wij uw wensen geheel kostenloos uitgebreid bespreken via e-mail of telefoon, waarna eventueel een persoonlijk gesprek volgt om uw wensen verder uit te werken. Er zit geen tijdslimiet aan de eerste bespreking(en), echter vragen wij u om uw wensen duidelijk te maken aan het begin van uw aanvraag.
  2. Groener Graphics stelt aan de hand van de uitgewerkte wensen een voorstel/offerte op met een overzicht van alle verwachte kosten en termijn(en) om de opdracht te voltooien. Alle voorstellen/offertes van Groener Graphics zijn vrijblijvend.
  3. Groener Graphics behoudt het recht om alle communicatie tot gratis advies of vragen over wensen of voorstellen/offertes te beëindigen wanneer wij misbruik van onze gratis dienst vermoeden.
  4. Voor opdrachten die uitgevoerd (moeten) worden op locatie en besprekingen op locatie kunnen reis- en verblijfskosten in rekening gebracht worden.
 3. Artikel 3. Overeenkomst

  1. Groener Graphics en de klant gaan akkoord met een opdracht door een schriftelijke (elektronisch of anderzijds) goedkeuring van het voorstel/de offerte of het tekenen van de overeenkomst.
  2. Na het akkoorderen van de overeenkomst (electronisch of anderzijds) kan de klant gevraagd worden om een aanbetaling te betalen. De rest van het openstaande bedrag zal de klant bij het afronden van de opdracht, of in stappen tijdens het uitvoeren van de opdracht, voldoen.
  3. Als uitzondering op 3.2 geldt dat de klant bij een jaarlijks website-onderhoudspakket elk jaar het gehele afgesproken bedrag vooraf dient te voldoen.
  4. Groener Graphics zal geen contract afsluiten of dienst aanbieden wanneer wij geloven dat wij de door de klant gevraagde dienst(en), of de door ons gevraagde gegevens en materialen van de klant, niet geleverd kunnen worden zoals afgesproken tijdens de voorbespreking(en).
  5. Groener Graphics zal geen contract afsluiten, dienst aanbieden, of deel uitmaken van een opdracht of dienst als wij geloven dat de door ons geleverde diensten illegaal of immoreel zijn, of dat op enig moment tijdens of na de uitvoering van de opdracht zullen zijn of worden. Tevens wenst Groener Graphics geen opdracht die welke vorm van haat, bedrog of leed voor een individu, groep, of organisatie promoot.
 4. Artikel 4. Opdracht

  1. De opdracht wordt ingepland zodra de goedkeuring, zoals besproken bij 3.1, en de eventuele aanbetaling, zoals besproken bij 3.2 of het gehele bedrag, zoals besproken bij 3.3, zijn ontvangen.
  2. Groener Graphics behoudt het recht om tijdens het uitvoeren van de opdracht gebruik te maken van alle software en hulp van derden die wij nodig achten om aan de eisen van de opdracht te voldoen.
  3. Groener Graphics doet zijn uiterste best om een opdracht binnen, en volgens, de afgesproken wensen en termijn(en) af te ronden. De termijn(en) voor het afronden of opleveren van de opdracht is/zijn gebaseerd op de omstandigheden, verwachtingen en kennis op het moment van het aangaan van de overeenkomst.
  4. Groener Graphics is echter niet verantwoordelijk voor enige vertraging, uitstel of afstel welke ontstaan door omstandigheden buiten de macht van Groener Graphics om, zoals ziekte, overlijden, brand, overstroming, stroomuitval of natuurrampen.
 5. Artikel 5. Aanleveren materiaal

  1. De klant doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste afronding van de opdracht door Groener Graphics mogelijk te maken, zoals het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen, en/of toegang tot diensten, waarvan Groener Graphics aangeeft of waarvan de klant begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht.
  2. De klant levert de materialen die nodig zijn voor de opdracht, zoals afbeeldingen, teksten, logo's etc., zelf aan. Al het benodigde materiaal dient binnen de afgesproken termijn, of binnen een redelijk geachte termijn na een verzoek, aangeleverd worden en voldoen aan de auteursrechten, zoals besproken bij 10.1 en 10.2.
  3. De klant levert de gegevens voor toegang tot diensten die nodig zijn voor de opdracht, zoals inloggevevens voor controlepanelen, FTP, CMS-en, etc., aan. Alle benodigde gegevens dienen binnen de afgesproken termijn, of binnen een redelijk geachte termijn na een verzoek aangeleverd worden.
  4. Groener Graphics is niet verantwoordelijk voor enige vertraging, uitstel en/of afstel wanneer de klant niet voldoet, of bij nader inzien niet kan voldoen aan 5.1, 5.2 en/of 5.3.
 6. Artikel 6. Betalingen

  1. De klant dient facturen binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum te voldoen. Niet voldoen binnen de betalingstermijn kan leiden tot vertraging en/of annulering van de opdracht.
  2. Groener Graphics kan vragen om een aanbetaling te betalen voordat aan de opdracht wordt begonnen, en bij tussentijdse stappen een deel van het totaalbedrag om de opdraccht te continuëren.
  3. Groener Graphics vraagt bij een jaarlijks website-onderhoudspakket het gehele bedrag vooraf te voldoen alvorens wij met het onderhoud beginnen of het onderhoud met een (1) jaar verlengen.
 7. Artikel 7. Wijzigingen

  1. Wijzigingen in de overeenkomst zijn alleen van kracht wanneer deze uitdrukkelijk schriftelijk (elektronisch of anderzijds) tussen beide partijen zijn overeengekomen.
  2. Verzoeken van, of wijzigingen door, de klant welke de opdracht drastisch wijzigen ten aanzien van wat er is afgesproken in de overeenkomst, zijn onderhevig aan punten 7.2 sub a, b, en c en 7.3.
   1. Groener Graphics zal de klant op de hoogte brengen van alle extra kosten welke naar verwachting noodzakelijk zijn om de opdracht af te ronden.
   2. Groener Graphics zal de klant op de hoogte brengen wanneer verzoeken die de opdracht dusdanig veranderen ten aanzien van wat in de overeenkomst is afgesproken de opdracht buiten ons bereik plaatst. Wij zullen ons best doen om een oplossing te vinden, wat kan leiden tot extra kosten en/of het erbij betrekken van een derde partij om de veranderingen door te voeren.
   3. Groener Graphics zal de klant informeren wanneer de prijzen van materiaal, producten of diensten die nodig zijn voor de opdracht gewijzigd zijn na het sluiten van de overeenkomst en niet meer overeenkomen met de prijzen vermeld in het voorstel/de offerte of de overeenkomst.
  3. Wanneer er geen overeenstemming gevonden kan worden over de zaken genoemd bij 7.2 sub a, b, en c en de opdracht staat hierdoor stil of wordt geannuleerd, verliest de klant het recht op teruggaaf van de aanbetaling, zoals besproken bij 3.2 en blijft verantwoordelijk voor het voldoen van het volledige bedrag zoals afgesproken in de originele overeenkomst.
 8. Artikel 8. Goedkeuring door de klant van afgeleverd werk

  1. De klant ontvangt (indien gewenst tussentijds en) aan het eind een voorbeeld van het eindresultaat ter goedkeuring voordat de opdracht wordt afgerond of opgeleverd. Een verzoek tot wijzigingen of aanpassingen moet binnen de termijn van veertien (14) dagen gestuurd worden en vallen onder de voorwaarden, zoals besproken bij 8.2, 8.3 en 8.4.
  2. Fouten en correcties
   1. De klant heeft een termijn van veertien (14) dagen om het complete eindproduct te controleren op fouten. Alle fouten of correcties rond de door Groener Graphics aangeleverde inhoud (teksten, afbeeldingen, links, code van websites, ontwerpen en vormgeving) zullen kostenloos worden gecorrigeerd voor de voltooiing van de opdracht.
   2. Voor correctie van door de klant aangeleverde inhoud (teksten, afbeeldingen, links, en elk ander aangeleverd materiaal) kunnen extra kosten in rekening gebracht worden, wanneer deze na de in 8.1 besproken termijn doorgevoerd moeten worden.
  3. Afkeuring van werk
   Wanneer de klant het werk afkeurt binnen de termijn zoals besproken in 8.1, zal de klant gevraagd worden de reden(en) voor de afkeuring schriftelijk toe te lichten. Groener Graphics zal zijn uiterste best doen om het afgekeurde werk te corrigeren of problemen te verhelpen binnen de specificaties zoals afgesproken tijdens de voorbespreking(en) en elk opvolgend(e) afgesloten contract(en) en naar de tevredenheid van de klant.
  4. Wanneer Groener Graphics meent dat de herhaaldelijke afkeuring of het niet tijdig goedkeuren door de klant van het aangepaste werk onredelijk is, dan beschouwen wij de overeenkomst als verlopen. De verloopdatum zal worden ingesteld op de opleverdatum van de opdracht zoals afgesproken tijdens de voorbespreking(en) en in de overeenkomst. Na het verlopen van de overeenkomst zal Groener Graphics proberen alle kosten voor het aangeschafte materiaal of diensten en voor geleverd werk, zoals afgesproken in de overeenkomst, en alle redelijk geachte onkosten, gemaakt bij het vorderen van betalingen, in rekening brengen.
  5. Nadat de opdracht naar tevredenheid van de klant is goedgekeurd en afgerond, zal de klant het openstaande bedrag voldoen. Niet voldoen kan resulteren in niet afleveren, niet opleveren en/of verwijderen van het gedane werk.
 9. Artikel 9. Verlenging, beëindiging of annulering van de overeenkomst

  1. De overeenkomst eindigt op de in de overeenkomst vermelde einddatum en/of wanneer de opdracht, zoals vermeld in de overeenkomst, is afgerond.
  2. Overeenkomsten zonder specifieke einddatum worden automatisch verlengt met de in de overeenkomst genoemde termijn of opdracht, tot wederopzegging door de klant en/of Groener Graphics. Hiervoor geldt een opzegtermijn van ten minste een (1) maand.
  3. De klant heeft het recht om de overeenkomst tot veertien (14) dagen na het ingaan van de overeenkomst te annuleren. Groener Graphics verrekent de reeds gemaakte kosten met de reeds betaalde aanbetaling en zal het verschil terugstorten of in rekening brengen.
  4. De klant heeft het recht om de overeenkomst te annuleren voor het einde van de overeenkomst. De klant verliest het recht op de teruggaaf van de evenutele aanbetaling(en) en Groener Graphics zal alle kosten die reeds gemaakt zijn, en boven de aanbetaling uitkomen, in rekening brengen.
  5. Groener Graphics informeert de klant ten minste twee (2) maanden van te voren wanneer de prijs van een door Groener Graphics overeengekomen dienst tussentijds, en/of na een verlenging van een overeenkomst, wijzigt.
 10. Artikel 10. Eigendom, copyright, auteursrechten

  1. De klant garandeert dat alle aan Groener Graphics geleverd materiaal voor gebruik binnen de opdracht vrij van auteursrechten is, of dat de klant de auteursrechten van het geleverde materiaal bezit. De klant geeft Groener Graphics het exclusieve recht om het geleverde materiaal, welke geacht nodig te zijn binnen de opdracht, op te slaan, te bewerken, bij te snijden, aan te passen en te wijzigen.
  2. Groener Graphics geeft de klant het exclusieve levenlange recht om alle, door Groener Graphics gemaakte afbeeldingen, logo's, illustraties, teksten, vormgeving en ontwerp te gebruiken voor de ene opdracht waarvoor deze bedoeld zijn. De klant mag dit materiaal opslaan en gebruiken voor eigen promotie.
 11. Artikel 11. Vrijwaring

  1. Deze voorwaarden kunnen worden gewijzigd zonder kennisgeving. Klanten van Groener Graphics zullen schriftelijk op de hoogte worden gebracht van de wijzigingen. Klanten blijven gebonden aan de voorwaarden zoals afgesproken tijdens het aangaan van een contract, tenzij door de wijzigingen het redelijkkerwijs niet meer geacht kan worden dat Groener Graphics nog aan de voorwaarden kan voldoen.